Algemene voorwaarden FAKRO Nederland bv

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Peters Fakro Dakramen bv, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Groesbeek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank Arnhem.
 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1. In de algemene voorwaarden wordt Peters Fakro Dakramen bv aangeduid met “Peters Fakro” en worden de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Peters Fakro. Uitsluitend door Peters Fakro aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Peters Fakro niet van toepassing.

1.3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Peters Fakro en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene bepalingen te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 

Artikel 2 – aanbod en overeenkomst

2.1. Een aanbod van Peters Fakro geschiedt vrijblijvend en kan door Peters Fakro worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de vijfde dag na de kennisneming door Peters Fakro van de aanvaarding van haar aanbod.In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Peters Fakro verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte algemene informatie binden Peters Fakro niet.

2.2. Een aanbod van Peters Fakro is gedurende 3 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Peters Fakro schriftelijk is verlengd.

2.3. Indien een door de afnemer van Peters Fakro gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen Peters Fakro en de afnemer heeft geleid rust op de afnemer de verplichting om de door Peters Fakro in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan Peters Fakro te vergoeden.

2.4. Indien door Peters Fakro een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Peters Fakro en de afnemer eerst tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de afnemer van het aanbod van Peters Fakro of door de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Peters Fakro. Uitsluitend het aanbod van Peters Fakro respectievelijk de factuur van Peters Fakro voor de uitvoering van de opdracht van Peters Fakro geeft de inhoud van de overeenkomst correct weer.

2.5. Indien door Peters Fakro geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Peters Fakro. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de opdracht geeft de inhoud van de overeenkomst correct weer.
2.6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Peters Fakro en de afnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.7. Peters Fakro heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

2.8. De afnemer heeft uitsluitend het recht te annuleren indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan Peters Fakro in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

2.9. Peters Fakro heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:

a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
b. er door de afnemer een daartoe strekkend verzoek is ingediend;
c.aan de afnemer voorlopige surseance van afbetaling is verleend;
d. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
e. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Peters Fakro is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen;
g. een of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen
van de overeenkomst zijn overgedragen; Peters Fakro zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige Schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

2.10. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

2.11. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Peters Fakro ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Peters Fakro gefactureerde bedragen is de afnemer na ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.
 

Artikel 3 – Levering en afname

3.1. De levering van zaken door Peters Fakro geschiedt op de plaats van de onderneming van Peters Fakro en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. Peters Fakro heeft het recht om te leveren aantallen in delen te leveren.

3.2. De door Peters Fakro geleverde zaken worden op het tussen partijen overeengekomen afleveradres afgeleverd.

3.3. De kosten voor het vervoer, verzending en/of verzekering van de door Peters Fakro geleverde zaken zijn voor rekening van de afnemer indien het totale factuurbedrag van de af te leveren zaken minder is dan 255,00 EURO excl. btw.

3.4. Door Peters Fakro kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Peters Fakro bekende gegevens, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Peters Fakro zoveel mogelijk in acht worden genomen. Peters Fakro komt door het enkele overschrijden van een leveringstermijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door Peters Fakro kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Leveringstermijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van Peters Fakro ingetreden omstandigheden.

3.5. De afnemer is verplicht om niet op afroep te leveren zaken op de overeengekomen leveringstermijn af te nemen. Indien ten aanzien van niet op afroep te leveren zaken geen leveringstermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om de te leveren zaken op eerste verzoek van Peters Fakro af te nemen.

3.6. De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is afnemer verplicht om te leveren zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.

3.7. Onverminderd de artikelen 3.2 en 3.6 zijn door Peters Fakro te leveren artikelen voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door Peters Fakro – af – te leveren zaken af te nemen.

3.8. Terstond na de aflevering van de door Peters Fakro geleverde zaken, controleert de afnemer en/of de hulppersoon van afnemer de door Peters Fakro geleverde zaken op conformiteit en/of beschadiging van de verpakking. Indien en voorzover de verpakking van de door Peters Fakro geleverde zaken is beschadigd, is de afnemer en/of hulppersoon van de afnemer verplicht terstond Peters Fakro geleverde zaken te controleren op conformiteit en/of gebreken.

3.9. De afnemer en/of hulppersoon stellen terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering Peters Fakro in kennis middels het door Peters Fakro met de bon meegeleverde klachtenformulier van eventuele non-conformiteit en/of gebreken al dan niet als gevolg van de beschadigde verpakking, bij gebreke waarvan de door Peters Fakro geleverde zaken worden geacht conform te zijn aan de overeenkomst en/of onbeschadigd te zijn afgeleverd.

3.10. Door Peters Fakro geleverde zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

3.11. Door Peters Fakro verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en/of modellen vormen steeds uitsluitend een voorbeeld van de door Peters Fakro te leveren zaken. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van de door Peters Fakro geleverde zaken ten opzichte van door Peters Fakro verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en/of modellen.

3.12. Onverminderd artikel 5 is Peters Fakro zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om aan de afnemer aan Peters Fakro geretourneerde zaken aan te nemen.Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Peters Fakro van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Peters Fakro geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Peters Fakro de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Peters Fakro geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door Peters Fakro in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Peters Fakro te vergoeden.
 

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1. Alle door Peters Fakro kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief kosten van vervoer, verzending en verzekering. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden Peters Fakro niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

4.2. Peters Fakro heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Peters Fakro te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

4.3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van Peters Fakro door de afnemer verzochte en door Peters Fakro aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.4. Facturen – waaronder proforma facturen – van Peters Fakro dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Peters Fakro vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

4.5. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en over de openstaande vergoeding een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd.Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door Peters Fakro te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet- geliquideerde proceskosten – aan Peters Fakro verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van 226,89 EURO exclusief omzetbelasting.

4.6. Peters Fakro heeft het recht betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover Peters Fakro op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van Peters Fakro tegenover de afnemer. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met Peters Fakro te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Peters Fakro niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, heeft Peters Fakro het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

4.9. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Peters Fakro de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Peters Fakro te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van Peters Fakro desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is Peters Fakro bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.
 

Artikel 5 – Garantie

5.1. Op door Peters Fakro van een toeleverancier betrokken zaken is uitsluitend een door de toeleverancier van Peters Fakro verleende garantie van toepassing. Peters Fakro zal de afnemer op verzoek over – de inhoud van – een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

5.2. Deze garantie verplicht Peters Fakro uitsluitend tot – naar keuze van Peters Fakro - :

a. herstel van de zaken;
b. levering van de vervangende – gelijkwaardige – zaken;
c. terugbetaling van de voor de zaken, waarin materiaal- en productiefouten voorkomen, geldende prijs indien herstel van de zaken of levering van vervangende – gelijkwaardige – zaken niet mogelijk is.

5.3. Indien Peters Fakro zaken, waarin materiaal- en productiefouten voorkomen, krachtens de in artikel 5.1. bedoelde garantie heeft hersteld of vervangen, geldt de in artikel 5.1. bedoelde garantie gedurende het resterende tijdvak voor de herstelde of vervangende zaken, in die zin dat voor herstelde of vervangen zaken niet een nieuwe garantietermijn aanvangt.

5.4. De in artikel 5.1. bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van:

a. zaken die door anderen dan Peters Fakro onjuist,onzorgvuldig, onoordeelkundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn geplaatst, gebruikt, onderhouden of behandeld;
b. zaken die door anderen dan Peters Fakro zijn hersteld of gewijzigd;
c. gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende zaken;
d. zaken, waarvan de prijs – niet volledig – door de afnemer aan Peters Fakro is betaald;

5.5. De in artikel 5.1. bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer Peters Fakro onmiddellijk en uiterlijk 5 werkdagen na de aflevering of – bij een bij de aflevering niet waarneembaar gebrek – onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na het constateren Van het gebrek schriftelijk middels met de afleverbon meegezonden klachtenformulier in kennis heeft gesteld.
 

Artikel 6 – Voorbehoud van eigendom van rechten

6.1. Peters Fakro behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de afnemer zijn tenietgedaan:

e. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
f. de vorderingen inzake door Peters Fakro ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden;
g. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

6.2. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de afnemer de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

6.3. De afnemer is verplicht de zaken op eerst verzoek van Peters Fakro aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de afnemer gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

6.4. Afnemer kan met een derde overeenkomen,dat deze door hem de koopprijs betaald en daarvoor in de vordering van Peters Fakro wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde die in de vordering wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

6.5. Door subrogatie als bedoeld in lid 6.4. levert Peters Fakro de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de afnemer de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

6.6. Subrogatie in de vordering door en de overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 6.4 en 6.5 laten onverlet dat de afnemer Peters Fakro in het geval Peters Fakro op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

6.7. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de afnemer echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Afnemer mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot de zekerheid van vorderingen
van derden.

6.8. De afnemer is verplicht de in lid 1 genoemde zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op de zaken van (potentiële) belanghebbend derden. Het is afnemer niet toegestaan eventueel aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 genoemde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schades en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van Peters Fakro aan te tonen dat hij behoorlijk verzekerd is als voormeld.
 

Artikel 7 – Rechten en intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van werken, onderscheidingstekens,uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen in verband met door Peters Fakro geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden berusten uitsluitend bij Peters Fakro of haar licentiegevers. De afnemer zal de in der eerste zin bedoelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en/of andere materialen niet openbaar maken, verveelvuldigen, wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de in de eerste zin bedoelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en/of andere materialen verwijderen of wijzigen.

7.2. Door Peters Fakro ten aanzien van werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en/of andere materialen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en/of andere materialen in strijd met de rechten van Peters Fakro en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijk recht. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, onverminderd een behoudens artikel 6.1 uit de overeenkomst voortvloeiend recht van de afnemer om van Peters Fakro betrokken in het kader van normale ondernemingsactiviteiten aan derden te verkopen en te leveren.

7.3. De afnemer zal Peters Fakro vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Peters Fakro door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Peters Fakro als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Peters Fakro vergoeden.
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1. Onverminderd artikel 5 zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Peters Fakro beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Peters Fakro gebaseerde vorderingen.

8.2. Peters Fakro is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Peters Fakro aan Peters Fakro toe te rekenen tekortkomingen. Peters Fakro is in geen geval aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen en gebruik van - ongeschikte – hulpzaken.

8.3. Aansprakelijkheid van Peters Fakro kan uitsluitend ontstaan nadat de afnemer aan Peters Fakro onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – binnen 5 werkdagen het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief met als bijlage het met de afleverbon meegeleverde klachtenformulier, in gebreke heeft gesteld en Peters Fakro gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Peters Fakro is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in een desbetreffend geval uit hoofde van de door Peters Fakro afgesloten aansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Peters Fakro komend eigen risico.

8.5. Peters Fakro is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade,
bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel te vergoeden.

8.6. De afnemer zal Peters Fakro vrijwaren voor vorderingen van derden – werknemers en (andere) hulppersonen daaronder medebegrepen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door Peters Fakro geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De afnemer zal Peters Fakro vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor de afnemer aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Peters Fakro aan de afnemer geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Peters Fakro geleverde zaken.

8.7. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van Peters Fakro ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten aan onderneming van Peters Fakro en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de afnemer.
 

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Indien Peters Fakro door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Peters Fakro door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Peters Fakro en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

9.2. Indien Peters Fakro door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de afnemer tegenover Peters Fakro geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.
 

Artikel 10 – Algemeen

10.1. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Peters Fakro worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen en overeenkomsten met Peters Fakro niet van toepassing.

10.2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

10.3. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

10.4. Indien Peters Fakro een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige.
 
Download hier de algemene voorwaarden (.pdf)